Cập Nhật Hộp May Mắn Thương Nhân Hợp Phì

image bai viet
1/27/2023 2:46:38 PM
Tin Tức

Cập Nhật Hộp May Mắn Thương Nhân Hợp Phì

Trong lần cập nhật 02/2023 BQT sẽ tiến hành thay đổi phần lớn vật phẩm có trong 4 loại rương báu may mắn từ thương nhân nữ quái tại Hợp Phì.

  • 1. Thay Đổi Giá Bán 4 Loại Hộp (HỘP TRANG SỨC, HỘP VŨ KHÍ, HỘP Y PHỤC, HỘP NGUYÊN LIỆU).
  • 2. Thay Đổi Vật Phẩm Trong 4 Loại Hộp (HỘP TRANG SỨC, HỘP VŨ KHÍ, HỘP Y PHỤC, HỘP NGUYÊN LIỆU).

BQT đã cập nhật thông tin 3 loại hộp đầu tiên gồm: HỘP TRANG SỨC, HỘP VŨ KHÍ, HỘP Y PHỤC riêng Hộp Nguyên Liệu sẽ cập nhật sau, anh hùng vui lòng theo dõi thông tin tại các kênh chính thống.

HỘP TRANG SỨC
Giá 165,000,000 Vàng
VẬT PHẨM
Tận Âm Hải Thạch [1]
Hỏa Dương Hải Thạch [1]
Hắc Vân Bùa (Cao)
Bạch Châu Bùa (Cao)
[Chân] Hắc Hổ
Ngọc (Thạch)
Ngọc (Thác)
Hắc Vân Bùa (Trung)
Bạch Châu Bùa (Trung)
Hắc Hổ (Cấp 5)
Nhật Thạch Thoại (Vật Lý, Cao)
Nhật Thạch Thoại (Chưởng Pháp, Cao)
Thiết Quỷ Khối (Cao)
Cao Xích Thiết Mảnh (Cao)
Cao Hắc Hồn Thiết Mảnh (Cao)
Sương Thể (Cao)
Hỏa Tinh Thể (Cao)
Biểu Tượng Đỉnh Cao (Trung)
Biểu Tượng Sức Mạnh (Trung)
Hắc Hổ (Cấp 4)
Hồn Châu
Quỷ Hội
Than Đá Màu Sắc
Cao Xích Thiết Mảnh (Trung)
Thiết Quỷ Khối (Trung)
Thiết Quỷ Khối (Thấp)
Thượng Bất Thép Khối
Thượng Bất Thiết Khối
Cao Hắc Hồn Thiết Mảnh (Trung)
Nhật Thạch Thoại (Vật Lý, Trung)
Nhật Thạch Thoại (Chưởng Pháp, Trung)
Sương Thể (Trung)
Hỏa Tinh Thể (Trung)
Cao Hắc Hồn Thiết Mảnh (Thấp)
Thượng Bất Thép Khối
Thượng Bất Thiết Khối
Trung Bất Thiết Khối
Trung Bất Thép Khối
Hạ Bất Thiết Khối
Hạ Bất Thép Khối
Thiết khối tối thượng cấp (vật lý)
Thiết khối tối thượng cấp (Khí Công)
Hỏa Tinh Thể (Thấp)
(Chân Khí) Kim khối (vật lý)
(Chân Khí) Kim khối (Khí Công)
Hàn thiết khối tối thượng cấp
Sương Thể (Thấp)
Nhật Thạch Thoại (Vật Lý, Thấp)
Nhật Thạch Thoại (Chưởng Pháp, Thấp)
Cao Kim Thiết Kiếm Mảnh (Trung)
Cao Kim Thiết Kiếm Mảnh (Cao)
Cao Ngũ Thiết Mảnh Hạp (Cao)
Mảnh Bài Sắc Màu
Hạ Thiên Hồn [5]
Hạ Thiên Thần [5]
Hạ Thiên Thần [4]
Hạ Thiên Hồn [4]
Hắc Hổ (Cấp 3)
Hắc Hổ (Cấp 2)
Hắc Hổ (Cấp 1)
Cao Ngũ Thiết Mảnh Hạp (Trung)
(Chân) Hải Châu

HỘP VŨ KHÍ
Giá 110,000,000 Vàng
VẬT PHẨM
Kỳ Lân Kiếm
Kỳ Lân Đao
Kỳ Lân Bổng
Kỳ Lân Quyền
Kỳ Lân Đoản Kiếm
Kỳ Lân Phủ
Kỳ Lân Song Hoàn
Kỳ Lân Thương
Kỳ Lân Côn
Kỳ Lân Cương
(Chân) Tử Vong Cốc Kiếm
(Chân) Tử Vong Cốc Đao
(Chân) Tử Vong Cốc Bổng
(Chân) Tử Vong Cốc Quyền
(Chân) Tử Vong Cốc Đoản Kiếm
(Chân) Tử Vong Cốc Phủ
(Chân) Tử Vong Cốc Song Hoàn
(Chân) Tử Vong Cốc Thương
(Chân) Tử Vong Cốc Côn
(Chân) Tử Vong Cốc Cương
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đoản Kiếm
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đoản Kiếm (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đoản Kiếm (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương (Quét Tan) (30 ngày)
Bạch Long Kiếm (30 ngày)
Bạch Long Đao (30 ngày)
Bạch Long Bổng (30 ngày)
Bạch Long Quyền (30 ngày)
Bạch Long Đoản Kiếm (30 ngày)
Bạch Long Phủ (30 ngày)
Bạch Long Song Hoàn (30 ngày)
Bạch Long Thương (30 ngày)
Bạch Long Côn (30 ngày)
Bạch Long Cương (30 ngày)

HỘP Y PHỤC
Giá 110,000,000 Vàng
VẬT PHẨM
Kỳ Lân Phi Phong (Nữ, 30 ngày)
Kỳ Lân Phi Phong (Nam, 30 ngày)
[Huyền] Giáng Sinh Phục 2014 [Nam] (3 ngày)
[Huyền] Giáng Sinh Phục 2014 [Nữ] (3 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [1] (30 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [2] (30 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [3] (30 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [4] (30 ngày)
Ma Tiên Phục (Nam)
Ma Tiên Nang 1 (Nam)
Ma Tiên Nang 2 (Nam)
Ma Tiên Phục (Nữ)
Ma Tiên Nang 1 (Nữ)
Ma Tiên Nang 2 (Nữ)
Thiên Tiên Phục (Nam)
Thiên Tiên Nang 1 (Nam)
Thiên Tiên Nang 2 (Nam)
Thiên Tiên Phục (Nữ)
Thiên Tiên Nang 1 (Nữ)
Thiên Tiên Nang 2 (Nữ)
Kỳ Lân Mão (Nam)
Kỳ Lân Y (Nam)
Kỳ Lân Khố (Nam)
Kỳ Lân Đai (Nam)
Kỳ Lân Ngoa (Nam)
Kỳ Lân Mão (Nữ)
Kỳ Lân Y (Nữ)
Kỳ Lân Khố (Nữ)
Kỳ Lân Đai (Nữ)
Kỳ Lân Ngoa (Nữ)
Huyết Pháp Y (Nam)
Huyết Pháp Mão (Nam)
Huyết Pháp Khố (Nam)
Huyết Pháp Đai (Nam)
Huyết Pháp Ngoa (Nam)
Huyết Pháp Y (Nữ)
Huyết Pháp Mão (Nữ)
Huyết Pháp Khố (Nữ)
Huyết Pháp Đai (Nữ)
Huyết Pháp Ngoa (Nữ)
Thiên Bạch Long Nang (Nam) 1
Thiên Bạch Long Nang (Nam) 2
Thiên Hắc Long Nang (Nam) 1
Thiên Hắc Long Nang (Nam) 2
Thiên Bạch Long Nang (Nữ) 1
Thiên Bạch Long Nang (Nữ) 2
Thiên Hắc Long Nang (Nữ) 1
Thiên Hắc Long Nang (Nữ) 2
Giáng Sinh Hộ Phục (Nam) 30 Ngày
Giáng Sinh Hộ Phục (Nữ) 30 Ngày
Hắc Huyết Ma Y (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Mão (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Khố (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Đai (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Ngoa (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Y (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Mão (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Khố (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Đai (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Ngoa (Nữ, 30 ngày)
Tử Vong Phục (Nam, 7 Ngày)
Tử Vong Phục (Nữ, 7 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (1) (nam, 30 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (2) (nam, 30 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (1) (nữ, 30 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (2) (nữ, 30 Ngày)
Diêm Vương Phục (Nam) (30 ngày)
Diêm Vương Phục (Nữ) (30 ngày)
Áo Dài (Nam, 30 Ngày)
Áo Dài (Nữ, 30 Ngày)
[Thanh Long] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Chu Tước] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Bạch Hổ] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Huyền Vũ] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Thanh Long] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
[Chu Tước] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
[Bạch Hổ] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
[Huyền Vũ] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
Thiên Hoả Long Nang (Nữ) 1
Thiên Hoả Long Nang (Nữ) 2
Thiên Hoả Long Nang (Nam) 1
Thiên Hoả Long Nang (Nam) 2
Bạch Long Phục (Trắng) (Nam, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Trắng) (Nữ, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Đen) (Nam, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Đen) (Nữ, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Xanh) (Nam, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Xanh) (Nữ, 3 ngày)
Đào Hoa Y (Nam, 15 ngày)
Đào Hoa Y (Nữ, 15 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Phục [Nam] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nam] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nam] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Phục [Nữ] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nữ] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nữ] (30 ngày)
Thiên Hoả Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hoả Long Phục (Nam) 30 Ngày
Thiên Bạch Long Phục (Nam) 30 Ngày
Thiên Hắc Long Phục (Nam) 30 Ngày
Thiên Bạch Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hắc Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hoàng Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hoàng Long Phục (Nam) 30 Ngày
[Sử Thi] Vũ Long Phục (Nam, 30 ngày)
[Sử Thi] Vũ Long Phục (Nữ, 30 ngày)
Thiên Thanh Phục (Nam, 30 ngày)
Hoàng Thanh Phục (Nữ, 30 ngày)
[2022] Cứu Hộ Phục (Nam) Vĩnh Viễn
[2022] Cứu Hộ Phục (Nữ) Vĩnh Viễn

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.