Cập Nhật Rương Báu "Nguyên Liệu"

image bai viet
2/11/2023 2:42:45 AM
Tin Tức

Cập Nhật Rương Báu "Nguyên Liệu"

Cập nhật rương "Nguyên Liệu" sau bảo trì ngày 14/02/2023.

Trong bản cập nhật máy chủ mới "Thần Long" ngoài giải đấu Giang Hồ Thiên Vương, chuyển máy chủ lần cuối và các sự kiện hỗ trợ máy chủ "Thần Long". BQT cũng tiến hành cập nhật rương may mắn mở bằng vàng từ NPC Hợp Phì và Bá Vương Động, tìm đến NPC và thử vận may ngay nào!

*Chú Ý: một số vật phẩm khi theoi dõi trong bảng sẽ trùng lặp về tên nhưng số lượng khi mở sẽ khác nhau.

4 Loại Hộp (HỘP TRANG SỨC, HỘP VŨ KHÍ, HỘP Y PHỤC, HỘP NGUYÊN LIỆU)

 

HỘP Y PHỤC
Giá 110,000,000 Vàng
VẬT PHẨM
QingDao Weapon Coupon
Bộ Tín Vật Côn Lôn Sơn Cấp 7 (7 Ngày)
[Chân] Thiên Hải Thần Trang Hạp (7 Ngày)
Cặp Nội Y Tây Vương Nữ Cấp 5 (7 Ngày)
Ái Ái Hộ Vệ
Nghịch Nghịch Hộ Vệ
Liệt Liệt Hộ Vệ
Tứ Vệ Châu Hạp (Tuyệt)
Hôp Vũ khí Cổ Thiên (+15)
Hôp Vũ khí Đạt Ma (+15)
[Hạng 5] Lạc Hồn
Thanh Long Đao Cấp 1~10
Thanh Long Thương Cấp 1~10
Thanh Long Cương Cấp 1~10
(Cực) Sinh Tử Bài
Hộ Vệ Hạp cấp 1~3
Thanh Long Bổng Cấp 1~10
Thanh Long Quyền Cấp 1~10
Thanh Long Đoản Kiếm Cấp 1~10
Thanh Long Phủ Cấp 1~10
Thanh Long Song Hoàn Cấp 1~10
Thanh Long Côn Cấp 1~10
Thanh Long Kiếm Cấp 1~10
Vũ Khí Huyết Pháp Sư Hạp (Hải Ba) +15
Hộp Vũ Khí Huyết Pháp Sư (Quét Tan) +15
Mảnh Đá Sapphire
Ảo Hoàng Long Nang Bộ(Nam, 30 ngày)
Ảo Hoàng Long Nang Bộ(Nữ, 30 ngày)
[Hạng 1] Vô Thạch
[Hạng 2] Vô Thạch
[Hạng 3] Vô Thạch
Tử Châu Quyết
Vĩ Thủy Tinh (Thấp)
Vĩ Thủy Tinh (Trung)
Vĩ Thủy Tinh (Cao)
Sợ Tơ Thô (Thấp)
Sợ Tơ Thô (Trung)
Sợ Tơ Thô (Cao)
Hộ Vệ Châu (Tuyệt) (30 ngày)
Tứ Vệ Phục Hạp (Nam, 30 ngày)
Tứ Vệ Phục Hạp (Nữ, 30 ngày)
Băng Bài Phiến (1)
Băng Bài Phiến (2)
Băng Bài Phiến (3)
Băng Bài Phiến (4)
Băng Bài Phiến (5)
Băng Châu
Hộp Hỗ Trợ Thần Bí Từ Thương Nhân Nữ Quái [2]
Hộp Hỗ Trợ Thần Bí Từ Thương Nhân Nữ Quái [3]
Hầu Vương Phục Hạp (Nam, 30 ngày)
Hầu Vương Phục Hạp (Nữ, 30 ngày)
Hộp Trái Cây May Mắn (10)
Hàn tích ảnh phục hạp (Nữ) - 3 ngày
Hàn tích ảnh phục hạp (Nam) - 15 ngày
[Hộp] Hoả - Ma Tốc Độ (Nam)
[Hộp] Hoả - Uất linh Nang (Nam)
[Hộp] Hoả - Viêm ma Nang (Nam)
[Hộp] Hoả - Ma Tốc Độ (Nữ)
[Hộp] Hoả - Uất linh Nang (Nữ)
[Hộp] Hoả - Viêm ma Nang (Nữ)
[Hộp] Độc - Ma Tốc Độ (Nam)
[Hộp] Độc - Uất linh Nang (Nam)
[Hộp] Độc - Viêm ma Nang (Nam)
[Hộp] Độc - Ma Tốc Độ (Nữ)
[Hộp] Độc - Uất linh Nang (Nữ)
[Hộp] Độc - Viêm ma Nang (Nữ)
Túi Giảm Giá (100 Triệu)
Tinh Xảo Phục Hạp (nam)
Tinh Xảo Phục Hạp (nữ)
Hoa lệ phục hạp (Nam)
Hoa lệ phục hạp (Nữ)
(Chân) Sinh Tử Bài
Tơ Thượng Hạng (Trung)
Tơ Thượng Hạng (Cao)
Phong Ấn Châu Tuyệt
Thiên Hải Luân Bài
Phong Ấn Châu Lớn
Long Kỳ Hạp (Tuyệt)
Tứ Vệ Châu Hạp
Huyết Quỷ Lực
Huyết Quỷ Đơn
Hắc Ma Huyết Pháp Y
Tiêu Cục Môn Bài
Bạch Huyết Quỷ Đơn
Thiên Huyết Quỷ Đơn
Sinh Tử Bài
Song Phá Ố Huyết Châu
Hồn Tinh Hắc Ngô Công
Hộp Hỗ Trợ Thần Bí Từ Thương Nhân Nữ Quái [1]
Kỳ Long Hạp (Tuyệt) (15 ngày)
Song Phá Ố Huyết Châu
Hồn Tinh Hắc Ngô Công
Túi Giảm Giá (10 Triệu)
[Hạng 4] Lạc Hồn
Bạch Huyết Quỷ Đơn
Tinh Thần của Côn Lôn

 

HỘP Y PHỤC
Giá 110,000,000 Vàng
VẬT PHẨM
Kỳ Lân Phi Phong (Nữ, 30 ngày)
Kỳ Lân Phi Phong (Nam, 30 ngày)
[Huyền] Giáng Sinh Phục 2014 [Nam] (3 ngày)
[Huyền] Giáng Sinh Phục 2014 [Nữ] (3 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [1] (30 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [2] (30 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [3] (30 ngày)
Ám Thiên Kỳ Lân Nang [4] (30 ngày)
Ma Tiên Phục (Nam)
Ma Tiên Nang 1 (Nam)
Ma Tiên Nang 2 (Nam)
Ma Tiên Phục (Nữ)
Ma Tiên Nang 1 (Nữ)
Ma Tiên Nang 2 (Nữ)
Thiên Tiên Phục (Nam)
Thiên Tiên Nang 1 (Nam)
Thiên Tiên Nang 2 (Nam)
Thiên Tiên Phục (Nữ)
Thiên Tiên Nang 1 (Nữ)
Thiên Tiên Nang 2 (Nữ)
Kỳ Lân Mão (Nam)
Kỳ Lân Y (Nam)
Kỳ Lân Khố (Nam)
Kỳ Lân Đai (Nam)
Kỳ Lân Ngoa (Nam)
Kỳ Lân Mão (Nữ)
Kỳ Lân Y (Nữ)
Kỳ Lân Khố (Nữ)
Kỳ Lân Đai (Nữ)
Kỳ Lân Ngoa (Nữ)
Huyết Pháp Y (Nam)
Huyết Pháp Mão (Nam)
Huyết Pháp Khố (Nam)
Huyết Pháp Đai (Nam)
Huyết Pháp Ngoa (Nam)
Huyết Pháp Y (Nữ)
Huyết Pháp Mão (Nữ)
Huyết Pháp Khố (Nữ)
Huyết Pháp Đai (Nữ)
Huyết Pháp Ngoa (Nữ)
Thiên Bạch Long Nang (Nam) 1
Thiên Bạch Long Nang (Nam) 2
Thiên Hắc Long Nang (Nam) 1
Thiên Hắc Long Nang (Nam) 2
Thiên Bạch Long Nang (Nữ) 1
Thiên Bạch Long Nang (Nữ) 2
Thiên Hắc Long Nang (Nữ) 1
Thiên Hắc Long Nang (Nữ) 2
Giáng Sinh Hộ Phục (Nam) 30 Ngày
Giáng Sinh Hộ Phục (Nữ) 30 Ngày
Hắc Huyết Ma Y (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Mão (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Khố (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Đai (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Ngoa (Nam, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Y (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Mão (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Khố (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Đai (Nữ, 30 ngày)
Hắc Huyết Ma Ngoa (Nữ, 30 ngày)
Tử Vong Phục (Nam, 7 Ngày)
Tử Vong Phục (Nữ, 7 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (1) (nam,7 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (2) (nam,7 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (1) (nữ, 7 Ngày)
Tử Vong Nang Mở Rộng (2) (nữ, 7 Ngày)
Diêm Vương Phục (Nam) (30 ngày)
Diêm Vương Phục (Nữ) (30 ngày)
Áo Dài (Nam, 30 Ngày)
Áo Dài (Nữ, 30 Ngày)
[Thanh Long] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Chu Tước] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Bạch Hổ] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Huyền Vũ] Huyết Pháp Phục (Nam, 3 ngày)
[Thanh Long] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
[Chu Tước] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
[Bạch Hổ] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
[Huyền Vũ] Huyết Pháp Phục (Nữ, 3 ngày)
Thiên Hoả Long Nang (Nữ) 1
Thiên Hoả Long Nang (Nữ) 2
Thiên Hoả Long Nang (Nam) 1
Thiên Hoả Long Nang (Nam) 2
Bạch Long Phục (Trắng) (Nam, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Trắng) (Nữ, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Đen) (Nam, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Đen) (Nữ, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Xanh) (Nam, 3 ngày)
Bạch Long Phục (Xanh) (Nữ, 3 ngày)
Đào Hoa Y (Nam, 15 ngày)
Đào Hoa Y (Nữ, 15 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Phục [Nam] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nam] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nam] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Phục [Nữ] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nữ] (30 ngày)
[Bạch] Giáng Sinh Nang [Nữ] (30 ngày)
Thiên Hoả Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hoả Long Phục (Nam) 30 Ngày
Thiên Bạch Long Phục (Nam) 30 Ngày
Thiên Hắc Long Phục (Nam) 30 Ngày
Thiên Bạch Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hắc Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hoàng Long Phục (Nữ) 30 Ngày
Thiên Hoàng Long Phục (Nam) 30 Ngày
[Sử Thi] Vũ Long Phục (Nam, 30 ngày)
[Sử Thi] Vũ Long Phục (Nữ, 30 ngày)
Thiên Thanh Phục (Nam, 30 ngày)
Hoàng Thanh Phục (Nữ, 30 ngày)
[2022] Cứu Hộ Phục (Nam) Vĩnh Viễn
[2022] Cứu Hộ Phục (Nữ) Vĩnh Viễn

 

HỘP VŨ KHÍ
Giá 110,000,000 Vàng
VẬT PHẨM
Kỳ Lân Kiếm
Kỳ Lân Đao
Kỳ Lân Bổng
Kỳ Lân Quyền
Kỳ Lân Đoản Kiếm
Kỳ Lân Phủ
Kỳ Lân Song Hoàn
Kỳ Lân Thương
Kỳ Lân Côn
Kỳ Lân Cương
(Chân) Tử Vong Cốc Kiếm
(Chân) Tử Vong Cốc Đao
(Chân) Tử Vong Cốc Bổng
(Chân) Tử Vong Cốc Quyền
(Chân) Tử Vong Cốc Đoản Kiếm
(Chân) Tử Vong Cốc Phủ
(Chân) Tử Vong Cốc Song Hoàn
(Chân) Tử Vong Cốc Thương
(Chân) Tử Vong Cốc Côn
(Chân) Tử Vong Cốc Cương
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đoản Kiếm
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương (Hải Ba)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đoản Kiếm (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương (Quét Tan)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Kiếm (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đao (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Bổng (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Quyền (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Đoản Kiếm (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Phủ (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Song Hoàn (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Thương (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Côn (Quét Tan) (30 ngày)
Huyết Pháp Sư Huyết Xích Cương (Quét Tan) (30 ngày)
Bạch Long Kiếm (30 ngày)
Bạch Long Đao (30 ngày)
Bạch Long Bổng (30 ngày)
Bạch Long Quyền (30 ngày)
Bạch Long Đoản Kiếm (30 ngày)
Bạch Long Phủ (30 ngày)
Bạch Long Song Hoàn (30 ngày)
Bạch Long Thương (30 ngày)
Bạch Long Côn (30 ngày)
Bạch Long Cương (30 ngày)

 

HỘP TRANG SỨC
Giá 165,000,000 Vàng
VẬT PHẨM
Tận Âm Hải Thạch [1]
Hỏa Dương Hải Thạch [1]
Hắc Vân Bùa (Cao)
Bạch Châu Bùa (Cao)
[Chân] Hắc Hổ
Ngọc (Thạch)
Ngọc (Thác)
Hắc Vân Bùa (Trung)
Bạch Châu Bùa (Trung)
Hắc Hổ (Cấp 5)
Nhật Thạch Thoại (Vật Lý, Cao)
Nhật Thạch Thoại (Chưởng Pháp, Cao)
Thiết Quỷ Khối (Cao)
Cao Xích Thiết Mảnh (Cao)
Cao Hắc Hồn Thiết Mảnh (Cao)
Sương Thể (Cao)
Hỏa Tinh Thể (Cao)
Biểu Tượng Đỉnh Cao (Trung)
Biểu Tượng Sức Mạnh (Trung)
Hắc Hổ (Cấp 4)
Hồn Châu
Quỷ Hội
Than Đá Màu Sắc
Cao Xích Thiết Mảnh (Trung)
Thiết Quỷ Khối (Trung)
Thiết Quỷ Khối (Thấp)
Thượng Bất Thép Khối
Thượng Bất Thiết Khối
Cao Hắc Hồn Thiết Mảnh (Trung)
Nhật Thạch Thoại (Vật Lý, Trung)
Nhật Thạch Thoại (Chưởng Pháp, Trung)
Sương Thể (Trung)
Hỏa Tinh Thể (Trung)
Cao Hắc Hồn Thiết Mảnh (Thấp)
Thượng Bất Thép Khối
Thượng Bất Thiết Khối
Trung Bất Thiết Khối
Trung Bất Thép Khối
Hạ Bất Thiết Khối
Hạ Bất Thép Khối
Thiết khối tối thượng cấp (vật lý)
Thiết khối tối thượng cấp (Khí Công)
Hỏa Tinh Thể (Thấp)
(Chân Khí) Kim khối (vật lý)
(Chân Khí) Kim khối (Khí Công)
Hàn thiết khối tối thượng cấp
Sương Thể (Thấp)
Nhật Thạch Thoại (Vật Lý, Thấp)
Nhật Thạch Thoại (Chưởng Pháp, Thấp)
Cao Kim Thiết Kiếm Mảnh (Trung)
Cao Kim Thiết Kiếm Mảnh (Cao)
Cao Ngũ Thiết Mảnh Hạp (Cao)
Mảnh Bài Sắc Màu
Hạ Thiên Hồn [5]
Hạ Thiên Thần [5]
Hạ Thiên Thần [4]
Hạ Thiên Hồn [4]
Hắc Hổ (Cấp 3)
Hắc Hổ (Cấp 2)
Hắc Hổ (Cấp 1)
Cao Ngũ Thiết Mảnh Hạp (Trung)
(Chân) Hải Châu

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.