SINH TỬ BÀI - VÉ THÔNG HÀNH QUYẾT MỚI

image bai viet
4/25/2022 11:38:22 AM
Tin Tức

SINH TỬ BÀI - VÉ THÔNG HÀNH QUYẾT MỚI

𝐕𝐞́ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐮̛̉ Tại bản cập nhật mới: ️𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒖̛̉ 𝑸𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 - 𝑫𝒊𝒆̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 Bằng Hữu có thể sử dụng 1 loại vé 'Sinh Tử Bài' để thông hành cả 2 quyết trên. Mua vé tại NPC trước cổng vào quyết.
Giá Vé Bán Tại NPC Bằng Vàng Gồm 2 Mức: 2 Loại vé thường sẽ không thay đổi nhiều về sức mạnh quái vật so với trước đây. Cần 3 vé mỗi loại để vào quyết.
  • Vé Sinh Tử: 1.650.000 Vàng/ 1 vé.
  • [Chân] Vé Sinh Tử: 2.200.000 Vàng/ 1 vé.
Đặc biệt: 3 mua bằng Long Kim tại Kỳ Trân Các sẽ có độ khó tăng dần theo các loại vé. Đặc biệt vé [Cực] Sinh Tử Bài. Mặt khác chỉ cần dùng 1 vé Sinh Tử mua tại Kỳ Trân Các để có thể vào quyết (1 vé để vào với cả 3 loại).
Vé [Cực] Sinh Tử Bài sẽ có tỉ lệ rớt nguyên liệu cao nhất.
 
Sinh Tử Bài
𝑮𝒐́𝒊 𝒍𝒆̉ (1) 𝒈𝒊𝒂́ 149 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎
𝑮𝒐́𝒊 (5) 𝒗𝒆́ 𝒈𝒊𝒂́ 249 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎
 
[Chân] Sinh Tử Bài 
𝑮𝒐́𝒊 𝒍𝒆̉ (1) 𝒈𝒊𝒂́ 299 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎
𝑮𝒐́𝒊 (5) 𝒗𝒆́ 𝒈𝒊𝒂́ 499 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎
 
[Cực] Sinh Tử Bài
𝑮𝒐́𝒊 𝒍𝒆̉ (1) 𝒈𝒊𝒂́ 599 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎
𝑮𝒐́𝒊 (5) 𝒗𝒆́ 𝒈𝒊𝒂́  999 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒎
 
Tham chiến ngay tại “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ để biết thêm thông tin nhé chư vị ơi!!!
 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.