Trả Quà Nạp Tiêu 11.10 ~ 14.10

image bai viet
10/16/2023 12:29:54 PM
Tin Tức

Trả Quà Nạp Tiêu 11.10 ~ 14.10

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia Nạp - Tiêu Long Kim hợp lệ trong thời gian sự kiện, quý anh hùng vui lòng theo dõi bảng danh sách. Đối chiếu các mốc sự kiện và thông báo đến QTV nếu có sai lệch. Các bộ nang Nam/ Nữ có thể đăng ký nhận bộ khác giới tính nhân vật, vui lòng liên hệ CSKH Dzogame. QTV sẽ tiến hành trả từ 14H ngày 16.10.2023.
 
Danh Sách Nhận Quà
 
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0000446718 200 580 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000550645 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000543272 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000471580 200 749 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001366874 200 698 Thần Long Mốc 1
DZO.0001497575 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000478684 200 2168 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000448855 200 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000998666 200 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000558666 200 2568 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000462191 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000483837 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000460505 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000960961 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000453352 200 874 Thần Long Mốc 1
DZO.0000447883 200 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000524086 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000531840 200 568 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000536122 200 777 Thần Long Mốc 1
DZO.0000463376 200 640 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000456166 200 640 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000448767 200 640 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001497058 200 2200 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001497056 200 1300 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001497057 200 2279 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001093223 200 4178 Thần Long Mốc 1
DZO.0000450236 200 900 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000971075 200 1049 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000534185 200 1170 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446122 200 950 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446124 200 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000448611 200 568 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000449990 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001277298 200 529 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000469052 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000449730 200 568 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000612551 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000596590 200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001401048 400 1418 Thần Long Mốc 1
DZO.0000461108 400 2118 Thần Long Mốc 1
DZO.0001498810 475 1650 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001003981 500 498 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446119 500 539 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000448776 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000455786 500 508 Thần Long Mốc 1
DZO.0000490314 500 540 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000581510 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001389410 500 490 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000593007 500 540 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000449662 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001385066 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001293743 500 498 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001388072 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001511497 500 617 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001407963 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001090345 500 518 Thần Long Mốc 1
DZO.0000560494 500 568 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000472534 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000528619 500 3999 Thần Long Mốc 1
DZO.0000934669 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000597260 500 518 Thần Long Mốc 1
DZO.0000445314 500 527 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000462192 500 580 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000481646 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446449 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000531000 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000455600 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000494086 500 5399 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000468472 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000510945 500 2489 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000452423 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000511934 500 589 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001415448 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000468766 500 518 Thần Long Mốc 1
DZO.0001418063 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001364292 500 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001507224 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000450585 500 640 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000996715 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000816087 500 568 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000598004 500 517 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000542372 500 500 Thần Long Mốc 1
DZO.0000528965 500 800 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000452584 500 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001070020 500 2000 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000585679 500 640 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000506791 500 509 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000672604 500 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000488889 500 640 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000996461 500 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000551350 500 1330 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000510698 500 540 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001193603 500 568 Thần Long Mốc 1
DZO.0001357485 500 540 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001387672 500 540 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001395748 500 989 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000447674 500 539 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000447866 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000847800 500 720 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000610445 500 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001378133 500 510 Thần Long Mốc 1
DZO.0001375540 500 620 Thần Long Mốc 1
DZO.0000548001 570 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000450968 570 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000535318 600 527 Thần Long Mốc 1
DZO.0001495369 600 580 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000539279 600 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000985126 600 580 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000528304 665 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000521087 700 630 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000483335 700 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001403436 700 580 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001490661 700 540 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001054315 700 900 Thần Long Mốc 1
DZO.0001509700 700 689 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000543913 700 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000454414 700 568 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000507690 700 640 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000471611 700 1238 Thần Long Mốc 1
DZO.0000642934 700 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000451393 700 640 Thần Long Mốc 1
DZO.0000509879 700 640 Thần Long Mốc 1
DZO.0000470748 700 518 Thần Long Mốc 1
DZO.0000587994 700 720 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000614083 700 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001490256 700 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001490255 700 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001486634 700 989 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001483968 700 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000530420 900 888 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000450058 900 1010 Thần Long Mốc 1
DZO.0000558642 900 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000494451 900 900 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000448212 900 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446242 900 960 Thần Long Mốc 1
DZO.0000603975 1000 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001003980 1000 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001513987 1000 918 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000460065 1000 2590 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000460376 1000 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001503483 1000 478 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001432362 1000 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446551 1000 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000484477 1000 699 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000451153 1000 2968 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001385305 1000 1076 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001192475 1000 699 Thần Long Mốc 1
DZO.0001510527 1000 690 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001002639 1000 950 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000979285 1000 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001253320 1000 900 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446243 1000 960 Thần Long Mốc 1
DZO.0001419087 1000 2850 Thần Long Mốc 1
DZO.0001424126 1000 960 Thần Long Mốc 1
DZO.0001518630 1000 788 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001504303 1000 960 Thần Long Mốc 1
DZO.0001419104 1000 960 Thần Long Mốc 1
DZO.0001416830 1000 1010 Thần Long Mốc 1
DZO.0001376557 1000 770 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000546137 1000 1010 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000529607 1000 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000572901 1000 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000456451 1000 850 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001508701 1000 977 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000995448 1000 720 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001421360 1000 518 Thần Long Mốc 1
DZO.0001175223 1000 977 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446453 1000 1036 Thần Long Mốc 1
DZO.0000529848 1000 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001190580 1200 5230 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000475057 1200 1350 Thần Long Mốc 1
DZO.0001424650 1200 1280 Thần Long Mốc 1
DZO.0000456019 1200 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001201700 1500 1600 Thần Long Mốc 1
DZO.0001521016 1600 1600 Thần Long Mốc 1
DZO.0001267867 1600 1600 Thần Long Mốc 1
DZO.0000473446 1700 1605 Thần Long Mốc 1
DZO.0001045065 1700 1600 Thần Long Mốc 1
DZO.0001038884 1700 1600 Thần Long Mốc 1
DZO.0000526887 2000 2558 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001403746 2000 2000 Thần Long Mốc 1
DZO.0000949140 2000 3650 Thần Long Mốc 2
DZO.0000447220 2200 3253 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000448713 2200 3108 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000515670 2200 3550 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001236748 2300 2168 Thần Long Mốc 1
DZO.0000508520 2375 2331 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001364233 2400 2950 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0001389411 2500 2989 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000993344 2500 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000545422 2500 3019 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000542057 2500 3019 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0001208500 2500 3318 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000671831 2500 2500 Thần Long Mốc 2
DZO.0001490758 2500 2500 Thần Long Mốc 2
DZO.0000968352 2500 2500 Thần Long Mốc 2
DZO.0001365253 2600 2640 Thần Long Mốc 2
DZO.0000450115 2600 3068 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000453946 2700 2688 Thần Long Mốc 2
DZO.0000461222 2900 3020 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000446639 3000 3676 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000575086 3000 3569 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000608321 3000 3089 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000488379 3000 3088 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000462785 3000 3130 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000530006 3000 3158 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000446153 3000 3008 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000468889 3000 3008 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000616353 3000 3039 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000611773 3000 6407 Thần Long Mốc 3
DZO.0000473431 3000 3999 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000490047 3000 3885 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001415361 3000 3139 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000459611 3000 3020 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000995247 3000 3520 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000541916 3000 3100 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000995099 3000 3004 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000983850 3000 3029 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001034545 3000 3048 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0001510025 3000 2490 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000534147 3100 3268 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000448048 3100 4049 Thần Long Mốc 3
DZO.0001424267 3200 5778 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0001414314 3200 4089 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000451348 3200 4239 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000532488 3200 4258 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001363595 3200 4784 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000529033 3200 4056 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000541145 3200 4308 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000529584 3200 4609 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000458221 3200 10758 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000482585 3200 10244 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000561784 3200 5180 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001490244 3200 3189 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000476003 3200 4160 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000445478 3200 3070 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000445487 3200 3078 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000463673 3200 4449 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000614790 3200 3150 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000445611 3200 3150 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000446236 3200 6100 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000548251 3200 4050 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000487661 3200 4500 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000445028 3200 7889 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000478598 3200 4147 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000603659 3200 4048 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000506506 3300 3500 Thần Long Mốc 3
DZO.0000474499 3400 3268 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000493431 3400 4980 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000876084 3500 4089 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000537535 3500 4068 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000487676 3500 3500 Thần Long Mốc 3
DZO.0001487330 3500 3400 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000567998 3500 4200 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0001404888 3500 4000 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0001404886 3500 4000 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000463940 3500 4147 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000527647 3600 4089 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000537508 3700 3626 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000531161 3700 4024 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000474041 3700 4168 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001050301 3900 3907 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001042735 4000 4367 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000470260 4000 3340 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001070257 4000 4084 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000503275 4000 4403 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0001420739 4000 4120 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001508712 4000 3746 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000603524 4000 5999 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001403383 4000 4179 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000532961 4000 4050 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000447829 4000 4018 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000997817 4000 5230 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000481088 4000 3589 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000466592 4000 4450 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001404887 4000 4000 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001000642 4000 3970 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000489211 4000 4040 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000549557 4100 4050 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000445263 4200 4200 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000448755 4200 4237 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000662214 4300 4300 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000528589 4400 4300 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0001429914 4500 4369 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000444807 4500 4936 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000447345 4500 4727 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000446226 4500 4750 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000529429 4500 4578 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001282976 4500 4300 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0001399943 4700 4072 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000453246 4700 4550 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000483173 5000 5180 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000539849 5000 5180 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000943422 5000 6549 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000561513 5000 4924 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000450055 5200 5808 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000529263 5200 6548 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000468405 5200 6550 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000491881 5200 6500 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000453749 5200 7585 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000597227 5200 6550 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000450548 5200 10044 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000446644 5200 6978 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000609532 5400 8184 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001051144 5400 8100 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001480084 5500 5997 Hợp Long Mốc 2+ 3
DZO.0000520034 5500 4489 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000475572 5500 6048 Hợp Long Mốc 2+ 3
DZO.0000968040 6000 8837 Hợp Long Mốc 2+ 3
DZO.0000467966 6000 5916 Thần Long Mốc 2+ 3
DZO.0000508522 6000 5999 Hợp Long Mốc 2+ 3
DZO.0000528899 6000 6050 Thần Long Mốc 2+ 3
DZO.0000528905 6000 6100 Hợp Long Mốc 2+ 3
DZO.0000595899 6000 6047 Thần Long Mốc 2+ 3
DZO.0001486910 6000 6546 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000532014 6400 6683 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000447003 6500 6500 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000506252 6500 6500 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000587605 6600 6500 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001372555 6700 6715 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000452449 7000 4140 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0001489091 7000 6952 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000580069 7000 6567 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001507020 7000 6699 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000468801 7000 6500 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001486110 7000 7088 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000447869 7200 6844 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000995058 7200 8100 Thần Long Mốc 1+ 4
DZO.0000453705 7500 8927 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000591133 8000 8038 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000447051 8000 7511 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000463932 8000 8029 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0001073970 8000 8029 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000466264 8000 20008 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000447253 8000 8203 Thần Long Mốc 1+ 4
DZO.0000463391 8000 8100 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000672684 8000 8028 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000452234 8000 7908 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000472180 8000 8100 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0001485756 8000 8029 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000911198 9000 9089 Hợp Long Mốc 1+ 4
DZO.0000509912 10000 11665 Hợp Long Mốc 3+ 4
DZO.0000531759 10000 10048 Hợp Long Mốc 2+ 4
DZO.0000457803 12000 12004 Hợp Long Mốc 3+ 4
DZO.0000499882 12200 14129 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0001030064 12200 16360 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0000474432 13000 18514 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0001492755 13000 14045 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0000452782 14000 14988 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0000564193 14000 14087 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0000993839 14000 14140 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0001373766 15000 14689 Thần Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0000672600 15000 14835 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0000617139 15000 15025 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0001418274 16000 16137 Thần Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0001366703 19000 19795 Hợp Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
DZO.0000545423 20500 3369 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0001378507 30000 18777 Thần Long Mốc 1+ 2+ 3+ 4
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.