Trả Quà Nạp + Tiêu Ngày 09.10.2023 ~ 10.10.2023

image bai viet
10/11/2023 11:00:52 AM
Tin Tức

Trả Quà Nạp + Tiêu Ngày 09.10.2023 ~ 10.10.2023

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia Nạp và Tiêu từ 09.10.2023 ~ 10.10.2023, quý anh hùng vui lòng để trống túi hành trang. QTV sẽ trả quà đến nhân vật từ sau thông báo.
 
Xem lại sự kiện tại: https://9d.dzogame.vn/ho-tro-nap-tieu-tu-09-10-10-10-24749
 
Danh Sách Nhận Quà:

HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0000530510 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000465809 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000447883 500 690 Hợp Long Quà 1
DZO.0000468405 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0001418063 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000455600 500 916 Hợp Long Quà 1
DZO.0000497639 500 1517 Hợp Long Quà 1
DZO.0000529899 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000457803 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000843336 500 1746 Thần Long Quà 1
DZO.0000446639 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000567998 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000477539 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000461330 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000481646 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000614790 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445028 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000543272 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000503275 500 620 Thần Long Quà 1
DZO.0000482585 500 649 Thần Long Quà 1
DZO.0000453352 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000448048 500 2590 Thần Long Quà 1
DZO.0000532014 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000459611 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0001398454 500 577 Thần Long Quà 1
DZO.0000470748 500 580 Thần Long Quà 1
DZO.0001034545 500 638 Thần Long Quà 1
DZO.0000995058 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000978138 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000564193 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000545423 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000471358 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445776 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000528899 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0001082572 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0001093223 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000484684 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000447674 500 602 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445314 500 539 Hợp Long Quà 1
DZO.0000489211 700 620 Thần Long Quà 1
DZO.0000475057 700 548 Thần Long Quà 1
DZO.0001506257 1000 758 Hợp Long Quà 1
DZO.0001491960 1000 1813 Hợp Long Quà 1
DZO.0000976389 1000 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000536122 1200 5180 Thần Long Quà 2
DZO.0000531161 1200 1295 Hợp Long Quà 2
DZO.0001507224 1700 1773 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000465799 1700 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000597227 1700 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000561784 1700 2590 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000532488 1900 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000507690 1900 1944 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000508522 1900 2072 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000446226 2000 1944 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000550645 2000 2590 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000529429 2000 2849 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000474499 2000 1976 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000458221 2000 2590 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000506791 2000 2035 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000452423 2000 2590 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000447866 2000 2072 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001486910 2000 3467 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000537535 2000 2590 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001190580 2000 2590 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000996461 3000 2749 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001065479 3000 2980 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000445263 3000 3239 Thần Long Quà 1 + 2
DZO.0000451153 3000 2729 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001486110 4000 3999 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001357485 6500 6507 Hợp Long Quà 3
DZO.0001407963 7000 6993 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0001385305 7000 8288 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000447869 7000 7052 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000459772 7200 7107 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000876084 8200 10488 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001414314 8200 8497 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001236748 8200 8317 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001397985 10000 9238 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001511123 10000 9997 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001420431 10000 11137 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001498810 10000 8447 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3

Lọc Thiếu
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0000444807 1000 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000481088 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000613568 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0001388072 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0001003980 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000603975 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445611 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000581510 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000478598 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000447345 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000597260 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000572969 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000450548 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000460376 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000457126 500 507 Hợp Long Quà 1
DZO.0000452634 500 500 Thần Long Quà 1
DZO.0000527647 1000 518 Thần Long Quà 1
DZO.0001375540 1000 660 Thần Long Quà 1
DZO.0001415448 2000 2398 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000446921 2000 1898 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000530006 2000 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000450585 2000 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000471204 2000 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001511497 2000 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001421734 2500 2490 Thần Long Quà 1 + 2
DZO.0001403383 2500 2490 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001051144 2000 1769 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000455786 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000450055 500 477 Thần Long Quà 1
DZO.0000468472 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000472682 500 507 Hợp Long Quà 1
DZO.0001404886 500 490 Thần Long Quà 1
DZO.0001404888 500 490 Thần Long Quà 1
DZO.0001365253 500 490 Thần Long Quà 1
DZO.0001366099 500 490 Thần Long Quà 1
DZO.0000603659 500 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000487676 500 502 Thần Long Quà 1
DZO.0000493431 500 460 Hợp Long Quà 1
DZO.0001418274 500 518 Thần Long Quà 1
DZO.0001497575 570 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000816087 600 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000449990 1000 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000550350 1000 518 Thần Long Quà 1
DZO.0000524086 1000 518 Hợp Long Quà 1
DZO.0000547169 2000 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001516046 2000 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000551350 2000 1758 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001363595 2000 505 Thần Long Quà 1
DZO.0001192475 2000 1929 Thần Long Quà 1 + 2
DZO.0000568165 2000 1813 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000494086 2000 1853 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0000608321 2000 1813 Thần Long Quà 1 + 2
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.