DANH SÁCH TÍCH LŨY ĐIỂM DANH NẠP TIÊU 7 NGÀY

image bai viet
10/31/2023 4:41:40 PM
Tin Tức

DANH SÁCH TÍCH LŨY ĐIỂM DANH NẠP TIÊU 7 NGÀY

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia sự kiện Tích Lũy Điểm Danh Nạp Tiêu 7 Ngày từ 24.10 ~ 30.10 hợp lệ và nhận quà từ QTV. Quà sẽ trả từ 31.10 !
 
Một số lượng lớn anh hùng tham gia chỉ Nạp hoặc chỉ Tiêu sẽ không tính hợp lệ sự kiện, QTV rất tiếc không thể hỗ trợ đến quý anh/chị. Ngoài ra các trường hợp nạp lỗi khiến tích lũy thiếu ngày QTV sẽ hỗ trợ quý anh/chị nhận lại quà.
 
Xem lại thông tin sự kiện tại: https://9d.dzogame.vn/7-ngay-tich-luy-nap-tieu-24-10-30-10-24895
 
Danh sách nhận quà các ngày: 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10Danh sách nhận quà tích nạp tiêu đủ 7 ngày sự kiện xem ngay tại đây:
 
Danh sách nhận quà ngày 27.10
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ
DZO.0000672604 200 90 Hợp Long
DZO.0000449520 200 90 Hợp Long
DZO.0000449521 200 90 Hợp Long
DZO.0001507224 200 259 Hợp Long
DZO.0000487590 200 49 Hợp Long
DZO.0001414314 200 259 Thần Long
DZO.0001415448 200 259 Hợp Long
DZO.0001093223 200 65 Thần Long
DZO.0000478598 200 259 Hợp Long
DZO.0000493431 200 259 Hợp Long
DZO.0000528899 200 65 Thần Long
DZO.0000475572 200 90 Hợp Long
DZO.0000470748 200 90 Thần Long
DZO.0000506506 200 259 Thần Long
DZO.0001034545 200 129 Thần Long
DZO.0000452584 200 49 Hợp Long
DZO.0000585679 200 49 Hợp Long
DZO.0000612551 200 259 Hợp Long
DZO.0000586233 200 259 Hợp Long
DZO.0000985126 200 259 Hợp Long
DZO.0001508701 200 49 Hợp Long
DZO.0000446276 200 90 Hợp Long
DZO.0000447253 500 259 Thần Long
DZO.0000448048 500 259 Thần Long
DZO.0000968040 500 90 Hợp Long
DZO.0000597260 1000 259 Thần Long
DZO.0000452782 1000 999 Hợp Long
DZO.0001527073 3000 2749 Hợp Long
 
Danh sách nhận quà ngày 28.10

HashID Nạp Tiêu Máy Chủ
DZO.0000672604 200 90 Hợp Long
DZO.0000449521 200 90 Hợp Long
DZO.0000449520 200 90 Hợp Long
DZO.0000487590 200 49 Hợp Long
DZO.0000448048 200 259 Thần Long
DZO.0001054315 200 155 Thần Long
DZO.0000475572 200 90 Hợp Long
DZO.0000506506 200 259 Thần Long
DZO.0000586233 200 259 Hợp Long
DZO.0001093223 200 65 Thần Long
DZO.0001508108 200 239 Hợp Long
DZO.0000493431 200 259 Hợp Long
DZO.0000478598 200 259 Hợp Long
DZO.0000452584 200 49 Hợp Long
DZO.0000585679 200 49 Hợp Long
DZO.0000612551 200 259 Hợp Long
DZO.0000528899 200 259 Thần Long
DZO.0001507224 200 90 Hợp Long
DZO.0000470748 200 90 Thần Long
DZO.0001490256 200 49 Hợp Long
DZO.0000985126 200 259 Hợp Long
DZO.0000446276 200 90 Hợp Long
DZO.0001415448 200 49 Hợp Long
DZO.0001508701 200 259 Hợp Long
DZO.0001501966 400 518 Hợp Long
DZO.0001034545 400 388 Thần Long
DZO.0001522301 500 239 Hợp Long
DZO.0000968040 500 90 Hợp Long
DZO.0000597260 1000 259 Thần Long
DZO.0001523563 1000 499 Thần Long
DZO.0001524583 5000 3999 Thần Long
DZO.0000455575 5000 5079 Hợp Long
DZO.0001523992 5000 2490 Thần Long

 

 
Danh sách nhận quà ngày 29.10

HashID Nạp Tiêu Máy Chủ
DZO.0000449520 200 90 Hợp Long
DZO.0000449521 200 90 Hợp Long
DZO.0001415448 200 49 Hợp Long
DZO.0000672604 200 90 Hợp Long
DZO.0000487590 200 49 Hợp Long
DZO.0000448048 200 259 Thần Long
DZO.0001054315 200 155 Thần Long
DZO.0001508701 200 259 Hợp Long
DZO.0001093223 200 65 Thần Long
DZO.0000470748 200 90 Thần Long
DZO.0000475572 200 90 Hợp Long
DZO.0000478598 200 259 Hợp Long
DZO.0000586233 200 259 Hợp Long
DZO.0000506506 200 259 Thần Long
DZO.0000452584 200 49 Hợp Long
DZO.0000585679 200 49 Hợp Long
DZO.0001034545 200 259 Thần Long
DZO.0001507224 200 90 Hợp Long
DZO.0000612551 200 259 Hợp Long
DZO.0000985126 200 259 Hợp Long
DZO.0000528899 200 259 Thần Long
DZO.0000446276 200 90 Hợp Long
DZO.0000447253 500 518 Thần Long
DZO.0000493431 500 259 Hợp Long
DZO.0000597260 1000 259 Thần Long
DZO.0001507198 1000 2490 Hợp Long
DZO.0001493519 5000 490 Hợp Long
DZO.0001530742 5000 4848 Hợp Long

 

 
Danh sách nhận quà ngày 30.10

HashID Nạp Tiêu Máy Chủ
DZO.0000449520 200 90 Hợp Long
DZO.0000487590 200 59 Hợp Long
DZO.0000448048 200 318 Thần Long
DZO.0000493431 200 318 Hợp Long
DZO.0000586233 200 59 Hợp Long
DZO.0000506506 200 59 Hợp Long
DZO.0000449521 200 1059 Hợp Long
DZO.0001415448 200 500 Hợp Long
DZO.0000452584 200 39 Hợp Long
DZO.0000585679 200 39 Hợp Long
DZO.0000528899 200 124 Thần Long
DZO.0001034545 200 59 Thần Long
DZO.0000612551 200 59 Hợp Long
DZO.0000470748 200 90 Thần Long
DZO.0000616687 500 500 Hợp Long
DZO.0000672604 500 500 Hợp Long
DZO.0001508701 500 536 Hợp Long
DZO.0000478598 500 518 Hợp Long
DZO.0001093223 700 1077 Thần Long
DZO.0000529607 1000 1000 Hợp Long
DZO.0001497575 1000 1000 Hợp Long
DZO.0000541916 1000 1000 Thần Long
DZO.0000995299 1000 1000 Thần Long
DZO.0000452860 1000 4000 Hợp Long
DZO.0001376652 1000 1000 Thần Long
DZO.0000461542 1000 1288 Thần Long
DZO.0000462218 1000 1000 Hợp Long
DZO.0000461108 1000 1000 Thần Long
DZO.0001415361 1000 1008 Thần Long
DZO.0000459066 1000 1000 Hợp Long
DZO.0000536122 1000 1000 Thần Long
DZO.0000472008 1200 1035 Hợp Long
DZO.0000471210 1200 1131 Hợp Long
DZO.0000985126 1200 1236 Hợp Long
DZO.0000508522 1900 112 Hợp Long
DZO.0001523992 2000 3498 Thần Long
DZO.0000531161 2000 1500 Hợp Long
DZO.0000949140 2000 3596 Thần Long
DZO.0001523516 2000 1044 Hợp Long
DZO.0001042735 2000 2080 Thần Long
DZO.0000607003 2000 144 Hợp Long
DZO.0000458720 2000 1000 Hợp Long
DZO.0000943422 2000 4500 Hợp Long
DZO.0000453169 2000 1000 Hợp Long
DZO.0000603027 2000 3000 Hợp Long
DZO.0000996715 2000 1000 Hợp Long
DZO.0001375540 2000 1209 Thần Long
DZO.0001526385 2000 489 Hợp Long
DZO.0000452449 2000 4000 Hợp Long
DZO.0000662214 2000 1000 Hợp Long
DZO.0000543913 2000 1000 Thần Long
DZO.0001431488 2000 4000 Thần Long
DZO.0000983850 2000 1000 Hợp Long
DZO.0000558436 2000 4000 Hợp Long
DZO.0000446276 2400 6390 Hợp Long
DZO.0000532488 2500 2500 Hợp Long
DZO.0000537508 2500 2500 Hợp Long
DZO.0000528901 2500 1017 Thần Long
DZO.0001522907 2500 1989 Hợp Long
DZO.0001526004 2500 2500 Thần Long
DZO.0001507224 2500 2590 Hợp Long
DZO.0000475572 2700 3480 Hợp Long
DZO.0000994687 3000 3078 Hợp Long
DZO.0001395341 3000 3000 Hợp Long
DZO.0001505355 3000 2580 Hợp Long
DZO.0001190580 3000 3000 Hợp Long
DZO.0000976389 3000 3024 Hợp Long
DZO.0000451602 3200 1000 Hợp Long
DZO.0000467966 4000 2975 Thần Long
DZO.0001002639 4000 4000 Hợp Long
DZO.0001513987 4000 4000 Hợp Long
DZO.0000477427 4000 4000 Hợp Long
DZO.0000451664 4000 1000 Thần Long
DZO.0000488998 4000 3248 Hợp Long
DZO.0000445263 4000 4049 Thần Long
DZO.0000598006 4000 4000 Hợp Long
DZO.0001507198 5000 2797 Hợp Long
DZO.0000529033 5000 4598 Hợp Long
DZO.0001530742 5000 4727 Hợp Long
DZO.0001508604 5000 5000 Hợp Long
DZO.0000446298 5000 3739 Hợp Long
DZO.0001525013 5000 5000 Hợp Long
DZO.0000499888 5000 2488 Hợp Long
DZO.0001521052 5000 6500 Hợp Long
DZO.0000672600 5000 5360 Hợp Long
DZO.0001420509 5000 1000 Hợp Long
DZO.0001373766 5000 2997 Thần Long
DZO.0001493800 5000 5000 Thần Long
DZO.0001516725 5200 5000 Thần Long
DZO.0000544878 7000 7360 Hợp Long
DZO.0000474432 7000 6149 Hợp Long
DZO.0000470513 7100 7173 Hợp Long
DZO.0001530335 8000 8000 Hợp Long
DZO.0001522395 8000 8000 Hợp Long
DZO.0000460065 9000 7000 Hợp Long
DZO.0001065479 10000 6000 Hợp Long
DZO.0000451348 10000 3000 Hợp Long
DZO.0001486910 10000 1500 Hợp Long
DZO.0001486911 10000 4500 Hợp Long
DZO.0001421360 10000 10500 Thần Long
DZO.0000597260 10000 2080 Thần Long
DZO.0000451393 10000 7805 Thần Long
DZO.0001524583 10000 9052 Thần Long
DZO.0000591133 10000 2590 Hợp Long
DZO.0001378507 10000 2992 Thần Long
DZO.0000460058 19700 10494 Hợp Long

 

 
Danh sách nhận quà 7 ngày Nạp Tiêu

HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Đủ 7 Ngày
DZO.0001415448 3200 3447 Hợp Long 7
DZO.0000449521 1400 1599 Hợp Long 7
DZO.0000449520 1400 630 Hợp Long 7
DZO.0000487590 1900 1487 Hợp Long 7
DZO.0000528899 1900 1808 Thần Long 7
DZO.0000446276 4000 7330 Hợp Long 7
DZO.0000586233 1400 1275 Hợp Long 7
DZO.0001034545 1600 1443 Thần Long 7
DZO.0000475572 3900 4020 Hợp Long 7
DZO.0000478598 6500 6793 Hợp Long 7
DZO.0000493431 1900 1872 Hợp Long 7
DZO.0001093223 1900 1945 Thần Long 7
DZO.0000470748 1400 589 Thần Long 7
DZO.0000985126 11400 12632 Hợp Long 7
DZO.0000452584 1400 333 Hợp Long 7
DZO.0000585679 1400 333 Hợp Long 7
DZO.0001508701 1700 1670 Hợp Long 7
DZO.0001507224 3700 3468 Hợp Long 7
DZO.0000448048 1900 1872 Thần Long 7
DZO.0000612551 6400 6153 Hợp Long 7
DZO.0000672604 5100 4832 Hợp Long 7
DZO.0000506506 2000 1613 Hợp Long 7

 

 
Danh sách chưa tích lũy đủ 7 ngày Nạp Tiêu
Tại danh sách này có 1 số anh hùng do nạp lỗi dẫn đến không thể nhận quà 7 ngày, anh hùng vui lòng liên hệ CSKH Dzogame để được khởi chạy lại mã nạp thẻ lỗi và nhận quà sự kiện.

DZO.0000597260 22000 8037 6
DZO.0001054315 2800 2284 5
DZO.0000447253 2200 1813 5
DZO.0001414314 1200 1235 4
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.