Trả Quà NẠP TIÊU Ngày 08.11.2023

image bai viet
11/9/2023 9:55:07 AM
Tin Tức

Trả Quà NẠP TIÊU Ngày 08.11.2023

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia Nạp và Tiêu hợp lệ trong ngày 08.11.2023 và nhận về bộ quà Nạp Tiêu của ngày tương ứng.
QTV rất tiếc khi một số anh hùng tham chỉ Nạp hoặc chỉ Tiêu, như vậy sẽ không tính hợp lệ sự kiện.
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0001404886 400 698 Thần Long Quà 1
DZO.0000474432 500 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0001372555 700 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000475572 1000 739 Hợp Long Quà 1
DZO.0001002639 1000 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0001477182 500 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000532488 475 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000543913 500 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000864934 500 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000448212 500 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000535319 800 757 Thần Long Quà 1
DZO.0000463286 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000608321 400 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000924485 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445028 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000580069 400 796 Hợp Long Quà 1
DZO.0000597260 1000 969 Thần Long Quà 1
DZO.0000447866 1000 980 Hợp Long Quà 1
DZO.0001389409 1000 980 Hợp Long Quà 1
DZO.0000547169 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000458913 1500 1493 Thần Long Quà 3
DZO.0000446644 2000 1990 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0001537362 2000 1999 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000460058 3000 3999 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001420509 2200 5999 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001508108 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001525274 500 799 Thần Long Quà 1
DZO.0000468889 700 690 Hợp Long Quà 1
DZO.0000994063 1000 700 Thần Long Quà 1
DZO.0000447544 600 706 Hợp Long Quà 1
DZO.0000457803 700 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0001534579 1000 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0001376557 500 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000468405 500 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000468081 1500 717 Thần Long Quà 1
DZO.0001415448 700 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000448048 900 722 Thần Long Quà 1
DZO.0001533852 950 737 Hợp Long Quà 1
DZO.0000530420 1000 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000472180 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000568165 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000449092 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000912724 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000443680 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000998666 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000457316 900 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001253320 500 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000446453 700 777 Thần Long Quà 1
DZO.0001490244 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000509409 700 780 Hợp Long Quà 1
DZO.0000528965 500 789 Hợp Long Quà 1
DZO.0001378133 1000 820 Thần Long Quà 1
DZO.0001537759 1000 969 Thần Long Quà 1
DZO.0000530657 1000 980 Thần Long Quà 1
DZO.0000445776 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0001516391 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0001092236 950 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445611 1000 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000581510 1000 1208 Hợp Long Quà 3
DZO.0000529033 800 1248 Hợp Long Quà 2
DZO.0000473371 2000 1295 Thần Long Quà 3
DZO.0000607003 1000 1554 Hợp Long Quà 3
DZO.0000447146 2000 1999 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0000556290 3000 2490 Thần Long Quà 2 + 3
DZO.0001492755 1200 2590 Hợp Long Quà 1 +2
DZO.0001511123 4000 3999 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001524583 4000 3999 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0000672604 600 690 Hợp Long Quà 1
DZO.0000499882 600 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0001065479 600 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0001404888 400 698 Thần Long Quà 1
DZO.0000506506 400 714 Thần Long Quà 1
DZO.0000532014 400 714 Thần Long Quà 1
DZO.0000461222 400 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000466338 400 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0001526385 400 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000459989 400 720 Hợp Long Quà 1
DZO.0000450548 400 720 Hợp Long Quà 1
DZO.0001508108 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000450055 400 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000445243 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000603659 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000596590 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001413731 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000449520 400 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000971075 400 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000450115 400 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000466264 400 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000508522 475 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000448031 500 690 Hợp Long Quà 1
DZO.0001365253 500 698 Thần Long Quà 1
DZO.0001388072 500 699 Hợp Long Quà 1
DZO.0000515670 500 714 Hợp Long Quà 1
DZO.0001523554 500 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000458720 500 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000446226 500 729 Hợp Long Quà 1
DZO.0001530742 500 735 Hợp Long Quà 1
DZO.0000451348 500 757 Hợp Long Quà 1
DZO.0001420431 500 775 Thần Long Quà 1
DZO.0000482585 500 775 Thần Long Quà 1
DZO.0000467966 500 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000470085 500 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000996715 500 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000447051 500 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445314 500 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000529584 500 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000531161 500 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000462785 500 780 Hợp Long Quà 1
DZO.0000548251 500 780 Hợp Long Quà 1
DZO.0000446276 500 780 Hợp Long Quà 1
DZO.0000539849 500 780 Hợp Long Quà 1
DZO.0000591133 500 796 Hợp Long Quà 1
DZO.0001366874 500 799 Thần Long Quà 1
DZO.0000567998 500 804 Thần Long Quà 1
DZO.0001363595 500 804 Thần Long Quà 1
DZO.0001510025 500 817 Hợp Long Quà 1
DZO.0000531000 500 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000494086 500 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445848 500 1295 Hợp Long Quà 1
DZO.0000985126 600 739 Hợp Long Quà 1
DZO.0000458221 600 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0001507224 600 780 Hợp Long Quà 1
DZO.0001420739 700 689 Hợp Long Quà 1
DZO.0001179011 700 698 Hợp Long Quà 1
DZO.0001034545 700 714 Thần Long Quà 1
DZO.0000993344 700 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000465799 700 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0001385305 700 747 Hợp Long Quà 1
DZO.0000454606 700 747 Hợp Long Quà 1
DZO.0001403383 700 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000469052 700 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0001508701 700 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000544878 700 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001366703 700 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000447829 700 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000662214 795 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000995299 800 747 Thần Long Quà 1
DZO.0000535320 800 757 Thần Long Quà 1
DZO.0001236748 800 758 Thần Long Quà 1
DZO.0001430278 800 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000450788 800 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000448848 800 780 Hợp Long Quà 1
DZO.0000529033 800 1248 Hợp Long Quà 2
DZO.0001182683 900 757 Hợp Long Quà 1
DZO.0000483746 900 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001501966 900 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000537535 900 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001525697 900 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000462633 1000 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000463936 1000 717 Hợp Long Quà 1
DZO.0000529607 1000 729 Hợp Long Quà 1
DZO.0000470260 1000 729 Hợp Long Quà 1
DZO.0000517422 1000 749 Hợp Long Quà 1
DZO.0000558643 1000 749 Thần Long Quà 1
DZO.0001526252 1000 758 Thần Long Quà 1
DZO.0000466772 1000 758 Hợp Long Quà 1
DZO.0001042735 1000 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000461149 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000449066 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001070257 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000445223 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000461108 1000 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000529848 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001524745 1000 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000467975 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000459895 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001507020 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000560494 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000443679 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000588047 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000499888 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000596344 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000995058 1000 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000445263 1000 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000447883 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000444910 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000530006 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001375540 1000 777 Thần Long Quà 1
DZO.0000474012 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000720999 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0000449896 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001015131 1000 777 Hợp Long Quà 1
DZO.0001000642 1000 969 Thần Long Quà 1
DZO.0001093223 1000 969 Thần Long Quà 1
DZO.0001190580 1000 980 Hợp Long Quà 1
DZO.0000463940 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000483335 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000528619 1000 999 Thần Long Quà 1
DZO.0001485756 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000520632 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000911198 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000478598 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000468472 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0001389411 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000481088 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0000541988 1000 1018 Thần Long Quà 1
DZO.0000455576 1000 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000448669 1000 1036 Thần Long Quà 1
DZO.0000511706 1000 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000581510 1000 1208 Hợp Long Quà 3
DZO.0000448713 1000 1258 Hợp Long Quà 3
DZO.0000525161 1000 1295 Hợp Long Quà 3
DZO.0000485184 1000 1295 Thần Long Quà 3
DZO.0000451405 1000 1295 Thần Long Quà 3
DZO.0000453169 1000 1295 Hợp Long Quà 3
DZO.0001498937 1000 2490 Hợp Long Quà 3
DZO.0000561513 1200 1199 Hợp Long Quà 3
DZO.0001042736 1200 1295 Thần Long Quà 3
DZO.0001536305 1200 1346 Thần Long Quà 3
DZO.0001523992 1200 2044 Thần Long Quà 1 +2
DZO.0000448855 1200 2490 Hợp Long Quà 1 +2
DZO.0001000918 1400 1276 Hợp Long Quà 3
DZO.0000612551 1400 2070 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000447253 1400 2590 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0001525013 1500 1195 Hợp Long Quà 3
DZO.0001535820 1500 1248 Thần Long Quà 3
DZO.0000462191 1500 2590 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0001521557 1700 1619 Thần Long Quà 3
DZO.0000596106 1800 1932 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0001509700 1900 1999 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000593279 2000 717 Thần Long Quà 1
DZO.0000473371 2000 1295 Thần Long Quà 3
DZO.0000447674 2000 1911 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000528901 2000 1913 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0001054315 2000 1938 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0000614790 2000 1990 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0001536900 2000 1999 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0000545423 2000 1999 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0001530100 2000 1999 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0001537839 2000 1999 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0001421734 2000 3999 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0000453512 2200 2198 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0001343133 2200 2271 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0001030064 2200 3108 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001525187 2400 2663 Thần Long Quà 2 + 3
DZO.0000467535 2500 2498 Thần Long Quà 2 + 3
DZO.0001395748 2500 2590 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0001486110 2500 2590 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0000603524 3000 2590 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0000537007 3000 2749 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0001535910 3200 3108 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0000498893 3200 3108 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001523856 3200 3189 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001534572 5000 3489 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0000447428 5400 3999 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
________________________________________
Xem ngay thông tin về sự kiện hỗ trợ 3 ngày Nạp Tiêu tại đây!
 
⏰ Thời Gian: từ 07/11/2023 đến 09/11/2023.
 
🔖 Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày 07 | 08 | 09 sẽ có một bộ quà hỗ trợ khác nhau. Anh hùng tiến hành "NẠP và TIÊU" để có thể nhận phần quà theo ngày tương ứng.
- Không tiến hành Nạp + Tiêu mốc cao nhất để nhận tất cả bộ quà, để nhận các phần quà kép anh hùng cần Nạp + Tiêu bằng tổng các phần quà trong ngày muốn nhận.
- Chọn quà mong muốn và tham gia Nạp Tiêu các ngày sự kiện.! 
Quà sự kiện ngày trước đó sẽ được trả ngay ngày sự kiện kế tiếp.
 
🌴 Ví Dụ: Trong ngày 07/11
Nhận quà 1 + 2 cần Nạp 1500 và Tiêu 2500
Nhận quà 1 + 3 cần Nạp 2500 và Tiêu 3500
Nhận quà 2 + 3 cần Nạp 3000 và Tiêu 4000
Nhận quà 1 + 2 + 3 cần Nạp 3500 và Tiêu 5000
 
🌟 Cách tính chọn phần quà kép tương tự với các ngày 08/11 và 09/11.
 
Ngày Nạp Tiêu Vật Phẩm Số Lượng
07/11
500 1000 Vé Đổi Trang Bị Bạch Long Thiên Thành/ Thiên Trường 5
1000 1500 Danh Hiệu - Cường Giả Năm Thứ 2 9Dzo (Đặc Cấp) 1
2000 2500 Công Cụ Tìm Kiếm Của Huyết Pháp Sư 35
08/11
400 700 X20 EXP 100
800 1200 [Hải Năng] Ngoại trang Hải Chiến (Nam/Nữ) Nhận Theo
Nhân Vật
1000 1200 Hắc Long Tín Vật - Cuồng Bạo
Hắc Long Tín Vật - Chết Chóc
Cặp Tín Vật
09/11
500 800 Bánh Chưng / Bánh Tét Mỗi Loại 50
600 1000 Nang Sinh Nhật Năm Thứ 2 (Nam/Nữ) Nhận Theo
Nhân Vật
1000 1200 Tín Vật Đĩa Bạc Thư Hoa
[Sử Thi] Vòng Lá Giáng Sinh
Bộ Tín Vật Hỗ Trợ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.