Trả Quà NẠP TIÊU Ngày 09.11.2023

image bai viet
11/10/2023 9:48:44 AM
Tin Tức

Trả Quà NẠP TIÊU Ngày 09.11.2023

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia Nạp và Tiêu hợp lệ trong ngày 09.11.2023 và nhận về bộ quà Nạp Tiêu của ngày tương ứng.
QTV rất tiếc khi một số anh hùng tham chỉ Nạp hoặc chỉ Tiêu, như vậy sẽ không tính hợp lệ sự kiện.
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0001378133 500 738 Thần Long Mốc 1
DZO.0000672604 500 789 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001363595 500 804 Thần Long Mốc 1
DZO.0000466338 500 819 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001015131 500 826 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000998666 500 867 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000448855 500 870 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000539849 500 870 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000542057 500 969 Thần Long Mốc 1
DZO.0001375540 500 969 Thần Long Mốc 1
DZO.0000450548 500 980 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001530742 500 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000466264 500 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000451348 500 1016 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001253320 500 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000529584 500 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000494086 500 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001492755 500 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000450115 600 999 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001497575 600 1008 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000445314 600 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000597227 600 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000467966 600 1038 Thần Long Mốc 2
DZO.0001192475 700 1006 Thần Long Mốc 2
DZO.0000461149 700 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000449520 700 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001030064 700 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001498937 700 1232 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000537535 800 826 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001507224 800 829 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000485452 900 737 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001508701 900 826 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000596106 900 886 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000580069 900 886 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001042735 900 1036 Thần Long Mốc 2
DZO.0000529848 1000 826 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000457803 1000 999 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000458221 1000 999 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000478598 1000 999 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000481088 1000 999 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001082714 1000 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000465079 1000 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000531161 1000 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000911198 1000 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000530006 1000 1216 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000449092 1000 1219 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000443680 1000 1235 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000443679 1000 1235 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000596344 1000 1235 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000912724 1000 1235 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000528619 1000 1238 Thần Long Mốc 3
DZO.0001511564 1000 1239 Thần Long Mốc 3
DZO.0000462239 1000 1247 Thần Long Mốc 3
DZO.0000529033 1000 1248 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000447178 1000 1258 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001190580 1000 1258 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000461108 1000 1258 Thần Long Mốc 3
DZO.0001134685 1000 1294 Thần Long Mốc 3
DZO.0000456074 1000 1295 Thần Long Mốc 3
DZO.0000608321 1000 1295 Thần Long Mốc 3
DZO.0000448212 1000 1295 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000487661 1000 1295 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000607003 1000 1295 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000567998 1000 1298 Thần Long Mốc 3
DZO.0001420431 1000 1380 Thần Long Mốc 3
DZO.0000532488 1190 1239 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000993344 1200 1036 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001420739 1200 1199 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001034545 1200 1212 Thần Long Mốc 3
DZO.0001082572 1200 1224 Thần Long Mốc 3
DZO.0001365253 1200 1228 Thần Long Mốc 3
DZO.0001536305 1200 1251 Thần Long Mốc 3
DZO.0001429914 1200 1288 Thần Long Mốc 3
DZO.0000470085 1200 1295 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000445263 1200 1295 Thần Long Mốc 3
DZO.0000528899 1200 1295 Thần Long Mốc 3
DZO.0001090345 1200 1295 Thần Long Mốc 3
DZO.0000467975 1200 1295 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000448048 1200 1383 Thần Long Mốc 3
DZO.0001534207 1300 1250 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000535320 1300 1295 Thần Long Mốc 3
DZO.0000467535 1425 1476 Thần Long Mốc 3
DZO.0000541916 1500 1283 Thần Long Mốc 3
DZO.0000528965 1500 1295 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000458913 1500 1448 Thần Long Mốc 3
DZO.0001404888 1500 2003 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001404886 1500 2003 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0000593279 1600 2318 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000450055 1600 2590 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0001401048 1600 2590 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000532014 1700 1813 Thần Long Mốc 1+2
DZO.0001525013 1700 1999 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0000471611 1700 2907 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000483746 1900 1813 Hợp Long Mốc 1+2
DZO.0000457316 1900 1813 Hợp Long Mốc 1+2
DZO.0001516725 1900 2590 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000468405 2000 1813 Hợp Long Mốc 1+2
DZO.0000445611 2000 1990 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0001051144 2000 1998 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0000447829 2000 1998 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0001530200 2000 1999 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0000614790 2000 2039 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0000474432 2000 2070 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0001524745 2000 2211 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000994063 2000 2268 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000462633 2000 2490 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0001391409 2000 2490 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0000603524 2000 2590 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0000473371 2000 2590 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000462191 2000 2994 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001526377 2100 3009 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000447253 2200 2177 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000591133 2200 3086 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001420509 2200 3999 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001508108 2300 2590 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0001063757 2400 2396 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000511706 2500 2490 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0001535742 2500 2490 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0000449662 2500 2590 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0001535820 2500 2590 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0000597260 2500 3108 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001501966 2800 3008 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001525274 2900 3008 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000484368 3000 2877 Thần Long Mốc 2+3
DZO.0001525187 3000 2919 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001282911 3000 3028 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001343133 3000 3034 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001533270 3000 3038 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000498893 3000 3108 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000949140 3000 3248 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001521143 3000 3526 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001524583 3000 3999 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001537759 3200 3043 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000545423 4000 3559 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001372555 4200 4089 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001366703 4200 5088 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001537839 5000 3618 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001536900 5000 3999 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001397985 5000 3999 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001511123 5000 3999 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001486911 5000 5191 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001486110 5200 5015 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
________________________________________
Xem ngay thông tin về sự kiện hỗ trợ 3 ngày Nạp Tiêu tại đây!
 
⏰ Thời Gian: từ 07/11/2023 đến 09/11/2023.
 
🔖 Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày 07 | 08 | 09 sẽ có một bộ quà hỗ trợ khác nhau. Anh hùng tiến hành "NẠP và TIÊU" để có thể nhận phần quà theo ngày tương ứng.
- Không tiến hành Nạp + Tiêu mốc cao nhất để nhận tất cả bộ quà, để nhận các phần quà kép anh hùng cần Nạp + Tiêu bằng tổng các phần quà trong ngày muốn nhận.
- Chọn quà mong muốn và tham gia Nạp Tiêu các ngày sự kiện.! 
Quà sự kiện ngày trước đó sẽ được trả ngay ngày sự kiện kế tiếp.
 
🌴 Ví Dụ: Trong ngày 07/11
Nhận quà 1 + 2 cần Nạp 1500 và Tiêu 2500
Nhận quà 1 + 3 cần Nạp 2500 và Tiêu 3500
Nhận quà 2 + 3 cần Nạp 3000 và Tiêu 4000
Nhận quà 1 + 2 + 3 cần Nạp 3500 và Tiêu 5000
 
🌟 Cách tính chọn phần quà kép tương tự với các ngày 08/11 và 09/11.
 
Ngày Nạp Tiêu Vật Phẩm Số Lượng
07/11
500 1000 Vé Đổi Trang Bị Bạch Long Thiên Thành/ Thiên Trường 5
1000 1500 Danh Hiệu - Cường Giả Năm Thứ 2 9Dzo (Đặc Cấp) 1
2000 2500 Công Cụ Tìm Kiếm Của Huyết Pháp Sư 35
08/11
400 700 X20 EXP 100
800 1200 [Hải Năng] Ngoại trang Hải Chiến (Nam/Nữ) Nhận Theo
Nhân Vật
1000 1200 Hắc Long Tín Vật - Cuồng Bạo
Hắc Long Tín Vật - Chết Chóc
Cặp Tín Vật
09/11
500 800 Bánh Chưng / Bánh Tét Mỗi Loại 50
600 1000 Nang Sinh Nhật Năm Thứ 2 (Nam/Nữ) Nhận Theo
Nhân Vật
1000 1200 Tín Vật Đĩa Bạc Thư Hoa
[Sử Thi] Vòng Lá Giáng Sinh
Bộ Tín Vật Hỗ Trợ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.