Trả Quà TIÊU PHÍ Ngày 10.11 ~ 12.11

image bai viet
11/13/2023 2:24:46 PM
Tin Tức

Trả Quà TIÊU PHÍ Ngày 10.11 ~ 12.11

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia Tiêu Phí hợp lệ từ ngày 10.11 ~ 12.11 và nhận về bộ quà hỗ trợ.
QTV rất tiếc khi một số anh hùng tham chưa đúng thể lệ, như vậy sẽ không tính hợp lệ sự kiện.
 
HashID Máy Chủ Tiêu Phí Quà
DZO.0000448031 Hợp Long 1036 Mốc 1
DZO.0001496295 Thần Long 1067 Mốc 1
DZO.0001093223 Thần Long 1101 Mốc 1
DZO.0001000642 Thần Long 1101 Mốc 1
DZO.0000484368 Thần Long 1118 Mốc 1
DZO.0001404888 Thần Long 1124 Mốc 1
DZO.0001404886 Thần Long 1124 Mốc 1
DZO.0000672604 Hợp Long 1126 Mốc 1
DZO.0000531161 Hợp Long 1126 Mốc 1
DZO.0000596590 Hợp Long 1126 Mốc 1
DZO.0001182683 Hợp Long 1134 Mốc 1
DZO.0000471189 Hợp Long 1134 Mốc 1
DZO.0000450115 Hợp Long 1138 Mốc 1
DZO.0001525013 Hợp Long 1177 Mốc 1
DZO.0001403383 Hợp Long 1179 Mốc 1
DZO.0000985126 Hợp Long 1179 Mốc 1
DZO.0000580069 Hợp Long 1186 Mốc 1
DZO.0000458720 Hợp Long 1194 Mốc 1
DZO.0000445028 Hợp Long 1198 Mốc 1
DZO.0001388072 Hợp Long 1198 Mốc 1
DZO.0001385305 Hợp Long 1198 Mốc 1
DZO.0000478684 Hợp Long 1198 Mốc 1
DZO.0001486911 Hợp Long 1198 Mốc 1
DZO.0001486910 Hợp Long 1198 Mốc 1
DZO.0001404887 Hợp Long 1198 Mốc 1
DZO.0000614790 Hợp Long 1199 Mốc 1
DZO.0000445611 Hợp Long 1199 Mốc 1
DZO.0000561784 Hợp Long 1199 Mốc 1
DZO.0001534572 Hợp Long 1199 Mốc 1
DZO.0001065479 Hợp Long 1199 Mốc 1
DZO.0000612551 Hợp Long 1199 Mốc 1
DZO.0001389411 Hợp Long 1238 Mốc 1
DZO.0001526252 Thần Long 1239 Mốc 1
DZO.0000482585 Thần Long 1240 Mốc 1
DZO.0000720999 Hợp Long 1258 Mốc 1
DZO.0000531759 Hợp Long 1258 Mốc 1
DZO.0000447220 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001070257 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000446236 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000471611 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000445243 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000528619 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000541988 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0001036575 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000450548 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000456741 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000445782 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000447253 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000446306 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000868570 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000445314 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000596734 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000466264 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000462191 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000524086 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000467535 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000445263 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000591133 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001530742 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001524583 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0001536900 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0001537839 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000545423 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0001530200 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001082714 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001042736 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000588047 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000461222 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000499882 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000450055 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000494086 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000447428 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000451348 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000485184 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000517422 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001477182 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000998666 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001492755 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000487661 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000463932 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000468405 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000995058 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000560494 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000447829 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000461108 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000483173 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001420431 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000446644 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000475572 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000458499 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001375540 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0001490256 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000449990 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000451393 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000478598 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000469681 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001486110 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001483968 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001511123 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000537535 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000911198 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001502987 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001372555 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001366703 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001526004 Thần Long 1295 Mốc 1
DZO.0000463286 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0001253320 Hợp Long 1295 Mốc 1
DZO.0000467966 Thần Long 1298 Mốc 1
DZO.0000567998 Thần Long 1298 Mốc 1
DZO.0001363595 Thần Long 1298 Mốc 1
DZO.0000474432 Hợp Long 1326 Mốc 1
DZO.0001526377 Thần Long 1368 Mốc 1
DZO.0000612685 Hợp Long 1554 Mốc 1
DZO.0001182391 Thần Long 1619 Mốc 1
DZO.0000468081 Thần Long 1619 Mốc 1
DZO.0000448669 Thần Long 1619 Mốc 1
DZO.0000448048 Thần Long 1813 Mốc 1
DZO.0001378133 Thần Long 1819 Mốc 1
DZO.0001521143 Hợp Long 1936 Mốc 1
DZO.0001534579 Hợp Long 2490 Mốc 1
DZO.0001535627 Hợp Long 2490 Mốc 1
DZO.0000446298 Hợp Long 2490 Mốc 1
DZO.0000455084 Hợp Long 2490 Mốc 1
DZO.0001523848 Hợp Long 2490 Mốc 1
DZO.0001505823 Hợp Long 2490 Mốc 1
DZO.0000455786 Thần Long 2590 Mốc 1
DZO.0000460659 Hợp Long 4998 Mốc 2
DZO.0000466338 Hợp Long 5433 Mốc 1 + 2
DZO.0000539849 Hợp Long 5514 Mốc 1 + 2
DZO.0000529848 Hợp Long 5553 Mốc 1 + 2
DZO.0000460058 Hợp Long 5772 Mốc 1 + 2
DZO.0000447051 Hợp Long 5832 Mốc 1 + 2
DZO.0000597260 Thần Long 6475 Mốc 1 + 2
DZO.0001523992 Thần Long 11997 Mốc 1 + 2
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.