️🐲 Trả Quà Sự Kiện Nạp Tiêu Từ 15.11 ~ 19.11

image bai viet
11/20/2023 11:10:11 AM
Tin Tức

️🐲 Trả Quà Sự Kiện Nạp Tiêu Từ 15.11 ~ 19.11

💌 QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia sự kiện Nạp Tiêu trên máy chủ và nhận thêm bộ quà hỗ trợ tham chiến. QTV rất tiếc khi một số anh hùng tham gia chưa đạt đến mốc Nạp và Tiêu yêu cầu.
Xem lại sự kiện tại đây!
 
Danh Sách Nhận Quà
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0000597227 3000 4334 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000603027 3200 3637 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000490985 3400 3538 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001085025 3400 3517 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001050301 3400 4047 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0000466338 3500 4402 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000998666 3500 4402 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001404886 3500 5184 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000567998 3500 146083 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000445243 3500 4776 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000448713 3500 4258 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000474432 3500 3755 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000537535 3700 3695 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000487590 3800 4334 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000506506 4000 4014 Mốc 2 Thần Long
DZO.0000529607 4000 4361 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000455750 4000 4378 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000453352 4000 4079 Mốc 2 Thần Long
DZO.0001485756 4000 3999 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0000450055 4000 4402 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000556290 4000 4184 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000453169 4000 4563 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000795603 4000 3820 Mốc 2 Thần Long
DZO.0000462191 4000 4465 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000473446 4000 3820 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001065479 4000 4402 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000868570 4000 4402 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001539939 4000 3808 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0001520808 4000 4616 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000458499 4000 4691 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001526004 4000 4205 Mốc 3 Thần Long
DZO.0001508108 4000 3698 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0001498810 4000 4402 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001526812 4200 4000 Mốc 2 Thần Long
DZO.0001541680 4200 4132 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000532488 4200 4275 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001236748 4200 4241 Mốc 3 Thần Long
DZO.0001542640 4200 4044 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0000446453 4200 4216 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000446306 4275 4184 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001430278 4400 4388 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000985126 4400 4388 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000608321 4400 4714 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000458221 4400 4402 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001530742 4500 5130 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000603524 4500 4279 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001507224 4500 4180 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001487330 4600 4402 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001542946 4700 4661 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000445782 4750 4334 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001061008 5000 4402 Mốc 3 Thần Long
DZO.0001537426 5000 4044 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000588130 5000 4776 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000468081 5000 4990 Mốc 3 Thần Long
DZO.0001525187 5000 4402 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000604100 5000 5157 Mốc 3 Thần Long
DZO.0001516391 5000 4601 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000531161 5000 4281 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000455575 5000 4766 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000976389 5000 4990 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001534871 5000 4296 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001508701 5000 5055 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001190580 5000 4990 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001366874 5000 4402 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000528619 5000 4402 Mốc 3 Thần Long
DZO.0001395748 5000 4990 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000875061 5000 4950 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000448048 5000 4641 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000533154 5000 4691 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0001063336 5000 4895 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000560494 5000 4920 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000461542 5000 4402 Mốc 3 Thần Long
DZO.0001526636 5000 5003 Mốc 3 Thần Long
DZO.0000454086 5000 4489 Mốc 3 Hợp Long
DZO.0000720999 7000 8740 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000451348 7000 8804 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000943499 7000 8804 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000487661 7000 8760 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000499882 7200 8804 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001363595 7200 8210 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0000593279 7600 8201 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0000613882 7700 7535 Mốc 1 + 2 Hợp Long
DZO.0000532014 7700 7715 Mốc 1 + 3 Thần Long
DZO.0001395073 7900 7834 Mốc 1 + 3 Thần Long
DZO.0001541708 7900 7814 Mốc 1 + 3 Hợp Long
DZO.0001054315 8000 7898 Mốc 1 + 3 Thần Long
DZO.0000453749 8000 7960 Mốc 1 + 3 Hợp Long
DZO.0000485081 8000 8804 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0000450788 8000 7878 Mốc 1 + 3 Hợp Long
DZO.0000459198 8200 8249 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001090345 8200 8332 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0000541916 8200 8222 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0000580069 8200 8272 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000528899 8500 8472 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0000475572 9000 8518 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000447869 9000 8960 Mốc 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000461108 9200 9093 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0000456741 10000 10212 Mốc 2 + 3 Thần Long
DZO.0001404888 10200 11688 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000471611 10200 48804 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000450349 10200 56352 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000446236 10500 12736 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001526377 10900 11876 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000597260 11000 13206 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000609532 11000 13206 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000473431 11000 13206 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000470748 11000 11782 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001401048 11000 13206 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001030064 11500 13206 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000482585 11500 11782 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000995058 11700 11988 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000507649 11800 11953 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000587605 11900 11940 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000549557 12000 12041 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000447253 12000 11940 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001429914 12000 12041 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001421360 12000 11760 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000997817 12000 11992 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001537157 12000 11835 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001388072 12000 11940 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001516088 12000 11997 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001525853 12000 12398 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000595899 12000 12149 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000503275 12000 11782 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000528965 12000 12129 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000448031 12000 11782 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001093223 12000 12083 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000464184 12000 11997 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000994544 12000 11818 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000616314 12000 11965 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001478741 12000 11812 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000445611 12000 12018 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000456074 12000 11940 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001493800 12000 13932 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001373766 12000 14109 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001378507 12000 12736 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000470260 12000 12429 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000445979 12000 12170 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000445263 12000 12225 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001536783 12000 11927 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000447669 12000 12003 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001540890 12000 11782 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001034545 12000 12003 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000455786 12000 12300 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001535820 12000 12030 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000532171 12000 12021 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001042735 12000 11997 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000460300 12000 11708 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000483173 12000 12041 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000491881 12200 12099 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000611406 12400 12437 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001526252 12500 12470 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001051509 12700 12575 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000978138 12900 12879 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000469243 13000 12624 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001527764 13000 12997 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001000642 13000 12871 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000616353 13200 13056 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001420431 13200 15407 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001537321 14000 14783 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001486110 14400 14186 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000545423 15000 15920 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000984799 15000 15019 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000452634 15000 15407 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001208481 15000 14952 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000545422 15000 15108 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000542057 15000 15124 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001537839 15000 15081 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000467966 15000 14952 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001134685 15000 14648 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000994479 15000 15920 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000994480 15000 15124 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000532055 15000 14976 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001536900 15500 15124 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0000591133 20000 20068 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000453962 20000 19979 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001208491 20000 19900 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001208500 20000 20852 Mốc 1 + 2 + 3 Thần Long
DZO.0001366703 20000 15995 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0001372555 20000 15995 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
DZO.0000993839 34000 30886 Mốc 1 + 2 + 3 Hợp Long
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.