Trả Quà Sự Kiện TIÊU PHÍ THẢ GA - NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ

image bai viet
1/9/2023 10:49:41 AM
Tin Tức

Trả Quà Sự Kiện TIÊU PHÍ THẢ GA - NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ

BQT xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia sự kiện "Tiêu Phí Nhận Quà" hợp lệ và nhận thêm quà hỗ trợ. Các tài khoản có trong danh sách vui lòng để trống từ 4~6 ô trống tại túi hành trang, BQT sẽ tiến hành trả quà trực tiếp về nhân vật có level cao nhất trên tài khoản với máy chủ tham gia hợp lệ.
 

HashID Máy Chủ Mốc Tiêu
DZO.0000843337 Thanh Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0000989273 Thanh Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0000565023 Thanh Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0001060341 Hợp Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0001018027 Hợp Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0000531691 Hợp Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0000543913 Hợp Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0001015131 Hợp Long Tiêu Từ 3,990 Long Kim
DZO.0000469243 Thanh Long Tiêu Từ 9,990 Long Kim
DZO.0000473431 Thanh Long Tiêu Từ 9,990 Long Kim
DZO.0000448820 Hợp Long Tiêu Từ 9,990 Long Kim
DZO.0000547169 Hợp Long Tiêu Từ 9,990 Long Kim
DZO.0000575674 Hợp Long Tiêu Từ 9,990 Long Kim
DZO.0000449289 Hợp Long Tiêu Từ 9,990 Long Kim
DZO.0001010438 Thanh Long Tiêu Từ 20,990 Long Kim

  • Yêu Cầu Sự Kiện: 
- Tiêu phí đạt mốc nhận ngay quà mốc tiêu hợp lệ.
- Không cộng dồn các mốc tiêu. Tiêu phí đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
 
Phần Quà Tiêu Từ 3,990 Long Kim:
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *5
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
 
Phần Quà Tiêu Từ 9,990 Long Kim:
- Túi May Mắn *5
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *5
 
Phần Quà Tiêu Từ 20,990 Long Kim:
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *20
- Túi May Mắn *5
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
 
Phần Quà Tiêu Từ 50,990 Long Kim:
- Nhánh Cây Giáng Sinh Hoàng Kim *40
- Túi May Mắn *40
- Hỏa Hạ Thanh Tửu *10
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.