Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Thành Tựu

bg banner top

Thành Tựu

Thành tựu hay còn gọi là Cấp thể hiện mức độ trưởng thành của nhân vật. Thành tựu được chia thành 21 tầng. Mỗi tầng gồm 12 thành, sau khi đạt được 12 thành, bằng hữu phải vận khí điều tức để qua tầng kế tiếp. Video Vận khí điều tức Tham Khảo
 
Hệ Thống Cấp Bậc Như Sau:
 Tầng 0 : Vô Cấp 0
Tầng 1 : Vong Ngã Chi Cảnh Cấp 1 - Cấp 12
Tầng 2 : Ngưng Thần Nhập Khí Cấp 13 - Cấp 24
Tầng 3 : Ngọc Đổng Song Xuy Cấp 25 - Cấp 36
Tầng 4 : Chu Thiên Hoả Phù Cấp 37 - Cấp 48
Tầng 5 : Dương Quang Nhị Hiện Cấp 49 - Cấp 60
Tầng 6 : Ngũ Long Phụng Thánh Cấp 61 - Cấp 72
Tầng 7 : Nhật Nguyệt Hợp Bích Cấp 73 - Cấp 84
Tầng 8 : Ngọc Nhị Kim Hoa Cấp 85 - Cấp 96
Tầng 9 : Ngũ Khí Triều Nguyên Cấp 97 - Cấp 108
Tầng 10 : Tam Hoa Tụ Đỉnh Cấp 109 - Cấp 120
Tầng 11 : Xích Xà Thấu Quan Cấp 121 - Cấp 132
Tầng 12 : Thiên Hoa Nan Truy Cấp 133 - Cấp 144
Tầng 13 : Phản Phược Quy Chân Cấp 145 - Cấp 156
Tầng 14 : Phản Lão Hoàn Đồng Cấp 157 - Cấp 168
Tầng 15 : Đăng Phong Tạo Cực Cấp 169 - Cấp 180
Tầng 16 : Toạ Tháp Nhập Vong Cấp 181 - Cấp 192
Tầng 17 : Hư Không Phấn Toái Cấp 193 - Cấp 204
Tầng 18 : Đăng Tiên Bất Tử Cấp 205 - Cấp 216
Tầng 19 : Thiên Thần Chi Môn Cấp 217 - Cấp 228
Tầng 20 : Thiên Ngoại Phi Tiên Cấp 229 - Cấp 240
Tầng 21 : Thánh Ngự Hư Không Cấp 241 - Cấp 252
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.